Podmínky ubytování a ubytovací řád 

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů. V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin. Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován. Host obdrží svazek klíčů. Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování. V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

V celé chalupě je wifi připojení zdarma. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.). V chalupě, především na pokojích je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Host je povinen při odchodu v den ukončení předat klíče odpovědné osobě. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 800,- Kč. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách chalupy. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. Ubytovaný host není oprávněn umožnit vstup, nebo přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování. 

V prostorech sauny a relax místnosti jsou hosté povinni řídit se striktně pokyny vyvěšeného řádu saunování. Není dovoleno nezletilým dětem pohybovat se v těchto prostorách bez doprovodu dospělé osoby. Není dovoleno pohybovat se v tomto prostoru mimo určenou provozní dobu sauny, nebo používat prostor k jiným účelům.

Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech chalupy, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u chalupy. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Po uplynutí 30ti a méně dní před nástupem je záloha 30% nevratná. Uhrazením zálohy se rozumí, že se host seznámil s tímto ubytovacím řádem a přijímá jeho podmínky v plné výši.


Přejeme příjemně prožité chvíle v Chalupě u Bobra